Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Japan at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Naoki Kuroda 7 7 7 0 6 27 Gold
2 Hiroto Nishikawa 7 7 1 0 6 21 Silver
3 Naoki Watanabe 7 6 3 0 0 16 Silver
4 Tomochika Arai 7 7 1 0 0 15 Bronze
5 Yuta Watanabe 7 7 1 0 0 15 Bronze
6 Fuma Hirayama 7 7 0 0 1 15 Bronze
7 Kentaro Matsushita 7 7 0 1 0 15 Bronze
8 Hirotaka Yoneda 7 7 0 0 1 15 Hon. Men.
9 Kazuki Masugi 7 6 1 0 0 14 Hon. Men.
10 Heizo Sakamoto 4 6 3 0 1 14 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Naoki Kuroda 7, 7, 7, 0, 6, 27 G
2 Hiroto Nishikawa 7, 7, 1, 0, 6, 21 S
3 Naoki Watanabe 7, 6, 3, 0, 0, 16 S
4 Tomochika Arai 7, 7, 1, 0, 0, 15 B
5 Yuta Watanabe 7, 7, 1, 0, 0, 15 B
6 Fuma Hirayama 7, 7, 0, 0, 1, 15 B
7 Kentaro Matsushita 7, 7, 0, 1, 0, 15 B
8 Hirotaka Yoneda 7, 7, 0, 0, 1, 15 HM
9 Kazuki Masugi 7, 6, 1, 0, 0, 14 HM
10 Heizo Sakamoto 4, 6, 3, 0, 1, 14 NaN

Go to APMO 2019 - Go to Japan results