Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Taiwan at APMO 2017


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Yu Hung-Hsun 7 7 7 7.0 1 29.0 Gold
2 Kao Wei-Jiun 7 7 7 7.0 1 29.0 Silver
3 Lee Shuang-Yen 7 7 7 7.0 0 28.0 Silver
4 Cheng Jung-Tao 7 7 5 7.0 0 26.0 Bronze
5 Cheng Tien-Chun 1 7 7 7.0 1 23.0 Bronze
6 Chiu Yu-Pin 7 7 7 0.0 1 22.0 Bronze
7 Wang Shih-Yu 7 7 7 0.0 0 21.0 Bronze
8 Chang Heng-Yu 7 0 7 7.0 0 21.0 Hon. Men.
9 Lee Pin-Hung 7 7 7 0.0 0 21.0 Hon. Men.
10 HSU Ting-Wei 7 7 7 0.0 0 21.0 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Yu Hung-Hsun 7, 7, 7, 7.0, 1, 29.0 G
2 Kao Wei-Jiun 7, 7, 7, 7.0, 1, 29.0 S
3 Lee Shuang-Yen 7, 7, 7, 7.0, 0, 28.0 S
4 Cheng Jung-Tao 7, 7, 5, 7.0, 0, 26.0 B
5 Cheng Tien-Chun 1, 7, 7, 7.0, 1, 23.0 B
6 Chiu Yu-Pin 7, 7, 7, 0.0, 1, 22.0 B
7 Wang Shih-Yu 7, 7, 7, 0.0, 0, 21.0 B
8 Chang Heng-Yu 7, 0, 7, 7.0, 0, 21.0 HM
9 Lee Pin-Hung 7, 7, 7, 0.0, 0, 21.0 HM
10 HSU Ting-Wei 7, 7, 7, 0.0, 0, 21.0 HM

Go to APMO 2017 - Go to Taiwan results