Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Hong Kong at APMO 2016


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Lee Shun Ming Samuel 7 7 7 7 0 28 Gold
2 Yu Hoi Wai 4 7 7 7 0 25 Silver
3 Kwok Man Yi 7 7 7 0 0 21 Silver
4 Cheung Wai Lam 3 7 0 7 0 17 Bronze
5 Ye Jeff York 3 3 0 2 0 8 NaN
6 Cheng Wai Chung 3 3 0 0 0 6 NaN
7 Fong Tsz Lo 3 3 0 0 0 6 NaN
8 Tse Alfin Cheak Hin 3 3 0 0 0 6 NaN
9 Leung Yui Hin Arvin 3 1 0 2 0 6 NaN
10 Hung Yui Chi 3 3 0 0 0 6 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Lee Shun Ming Samuel 7, 7, 7, 7, 0, 28 G
2 Yu Hoi Wai 4, 7, 7, 7, 0, 25 S
3 Kwok Man Yi 7, 7, 7, 0, 0, 21 S
4 Cheung Wai Lam 3, 7, 0, 7, 0, 17 B
5 Ye Jeff York 3, 3, 0, 2, 0, 8 NaN
6 Cheng Wai Chung 3, 3, 0, 0, 0, 6 NaN
7 Fong Tsz Lo 3, 3, 0, 0, 0, 6 NaN
8 Tse Alfin Cheak Hin 3, 3, 0, 0, 0, 6 NaN
9 Leung Yui Hin Arvin 3, 1, 0, 2, 0, 6 NaN
10 Hung Yui Chi 3, 3, 0, 0, 0, 6 NaN

Go to APMO 2016 - Go to Hong Kong results